Algemene voorwaarden

  1. Definities.

Cliënt is de relatie waarmee de overeenkomst wordt aangegaan.

Leverancier is Brains Software.

Software is de totale inhoud van aangeboden programmatuur, inhoud van basisbestanden, bijbehorende documentatie en

aanvullende gewijzigde versies (upgrade, updates, extra maatwerk).

Diensten zijn specifieke opdrachten voor maatwerk, onderhoud, advies en overige ondersteuning.

Licentieovereenkomst is de specifieke overeenkomst t.a.v. het gebruik van Software ten behoeve van Cliënt.

 

  1. Aanbiedingen.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waarbij Leverancier  Software en/of Diensten levert

aan Cliënt, tenzij afwijkingen op deze voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

De geldigheidsduur van aanbiedingen bedraagt dertig dagen na dagtekening van het begeleidend schrijven.

 

  1. Prijs, betaling en levering.

Alle prijzen op aanbiedingen en leveringen zijn exclusief BTW.
Bij opdrachtbevestiging van Software wordt 50% van het totale bedrag gefactureerd, bij  eerste oplevering wordt  30% gefactureerd en bij  acceptatie de resterende 20%. Bij Diensten worden bedragen ofwel direct(onderhoud), ofwel op nacalculatiebasis (advies, maatwerk en overige ondersteuning) gefactureerd. Indien het maatwerk meer dan één manmaand bedraagt, zal gefactureerd worden volgens het schema van op te leveren Software. (50% – 30% – 20%).

Bij huur van Software wordt per drie(3) maanden vooruit 3,5 % van de geïnstalleerde waarde gefactureerd.
Factuurbetalingen dienen voldaan te worden binnen dertig (30) dagen.
Leveringen zullen, onder voorbehoud van overmacht (zie art. 6), naar beste weten bij het aangaan van de overeenkomst uitgevoerd worden door Leverancier.

Bij overschrijding van levertermijnen zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

  1. Vertrouwelijke informatie.

Alle informatie in Software, maar ook in documenten, handboeken, verslagen van zowel Cliënt als Leverancier zullen

door beide partijen gedurende de looptijd als vertrouwelijk behandeld worden, alsmede tot één(1) jaar na beëindiging van

de overeenkomst.

Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst zal Cliënt alle benodigde inlichtingen en gegevens beschikbaar stellen

en alle medewerking verlenen bij toegang tot genoemde gegevens.

 

  1. Voorbehoud van eigendom en gebruiksrecht.

Alle aan Cliënt geleverde Software en overige Diensten blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen, zoals

overeengekomen en door Cliënt verschuldigd, volledig aan Leverancier zijn voldaan.

Bij huur blijft de aan Cliënt geleverde Software eigendom van Leverancier.

Leverancier verleent Cliënt het niet-exclusieve gebruiksrecht van Software op basis van een Licentieovereenkomst.

 

  1. Aansprakelijkheid, Garantie en Overmacht.

De totale aansprakelijkheid van Leverancier in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

schade tot maximaal het bedrag van de overeenkomst excl. BTW., waarbij indirecte schade, gevolgschade alsmede

schade derden uitgesloten zijn.

Op alle geleverde producten wordt de standaard leveranciersgarantie doorgegeven, op door Leverancier gemaakte Software

geldt een garantie van twaalf (12) maanden na oplevering. (op onderdelen en arbeidsloon)

Bij geconstateerde gebreken van Software en/of Diensten zal Leverancier kosteloos zorg dragen voor herstel van

genoemde gebreken, alsmede herstel van bijbehorende gegevens mits er sprake is van een recente back-up door Client.

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van

overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van

Leverancier of een gebrek in apparatuur of programmatuur van derden.

 

  1. Beëindiging.

Overeenkomsten worden aangegaan voor de termijn als genoemd in de bijbehorende bijlage en kunnen door partijen

drie (3) maanden voor beëindiging schriftelijk opgezegd worden.

Partijen  kunnen, uitsluitend na schriftelijke melding van ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt

voor herstel van de tekortkoming, de overeenkomst beëindigen.

Ingeval van onmacht (surséance, faillissement,) of bedrijfsbeëindiging kunnen overeenkomsten met onmiddellijke ingang

beëindigd worden.

Ingeval van overmacht, die langer dan negentig(90) dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst schriftelijk beëindigd

worden door partijen.

Partijen zullen wegens opzegging of beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen.

Alle overeenkomsten tussen Cliënt en Leverancier worden beheerst door Nederlands recht.

Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, eventueel voorafgegaan door een niet-bindende

adviesprocedure van de FENIT, Stichting Geschillenoplossing Automatisering.